İş Hukuku ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Gaziantep İş Avukatı.

eeeeee

İŞE İADE DAVALARINDA ARABULUCULUK UYGULAMALARI

Birleşmiş Milletlerin ilk uzman kuruluşu olarak addedilen Uluslararası Çalışma Örgütünün faaliyetleriyle literatüre kazandırılan iş güvencesi kavramı 4857 sayılı İş Kanunumuzun 18 ve 21. Maddelerinde normatif karşılığını bulmaktadır.

İşçinin çalışma standartları, çalışma yaşamındaki hakları, insana yakışır iş fırsatlar , sosyal korumayı ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu geliştirmeyi hedef alan çalışmalar günden güne gelişmekte olup Yüksek Yargı içtihatları bu konudaki uygulamaları kökleştirmektedir.

İşverenin haklı sebep ve geçerli sebeple fesih olgularının mevcut olmadığı durumlarda işveren iş güvencesi kapsamında işçinin çalışma akdini devam ettirmekle yükümlü olup, buna aykırı davranışları iş güvencesi kapsamında tazminat sonucunu doğurmaktadır.

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. eeeeee

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu md 18/A kapsamında 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 3. Maddesi uyarınca işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İşe İade talebiyle yürütülen arabuluculuk görüşmelerinde taraflar işe iade olgusuyla birlikte ödenecek tazminat veya işe iade talebinin kabul edilmemesinin beraberinde getirebileceği tazminat konuları ayrı ayrı müzakere ederler. Arabuluculuk sürecinde asıl olan tarafların menfaatine en uygun çözümün bulunması olması dolayısıyla bu süreçte taraf duygularının, işletme koşullarının, işe iade durumundaki çalışma koşullarının müzekere sürecinde açığa çıkarılması faydalı olacaktır.

Arabulucu faaliyetleri kapsamında Arabulucular Siciline Kayıtlı Arabulucu Ali Kimya işe iade talepli arabuluculuk müzakerelerinde iş hukukunda uzman arabuluculu olarak görev yapmaktadır. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için 0342 322 33 37 numaralı telefondan irtibat kurmanız tavsiye edilir.

İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik

İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik – 2

Meslek hastalığı nedir?

Sigortalıya bu konudan hangi yardımlar sağlanır?

Sigortalının çalıştığı işin şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık meslek hastalığıdır.

Bu durumda sigortalıyı, sağlık ve para yardımı yapılır. Ölüm halinde, cenaze masrafı ödenir ve hak sahiplerine gelir bağlanır.

Para yardımı geçici veya sürekli iş görmezlik ödeneği verilmesidir. Çalışılamayan her gün için verilir. Tedavi ayakta yapılıyorsa günlük kazancın 2/3’ ü , yatarak yapılıyorsa da yarısıdır.

Sürekli iş görmezlik geliri, kazanma gücünü en az % 10 oranında yitirene verilir.Kazanma gücünü tamamen yitirmişse, sigortalıya yıllık kazancın % 70’ i oranında sürekli tam iş görmezlik geliri bağlanır.

Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının eş, çocuk, ana-babasına aylık bağlamak için kazancın %70’ i bulunur. %50’ si eşe, %50 si çocuklara verilir. Eşin çocuğu yoksa % 75’ ini alır.

Devamını Oku

İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik

İş Hayatı ve Sosyal Güvenlik – 1

Sosyal Güvenlik Sistemi Nedir?

Kimleri kapsamaktadır ?

Kişileri çalışmaktan alıkoyan, olağan dışı harcamalara zorlayan olayların sonuçlarını onarma, yeniden normal yaşama döndürme amacıyla ; hastalık, sakatlık, analık, yaşlılık, iş kazası, işsizlik, aile yükleri, meslek hastalıkları gibi sosyal riskler ve emeklilik dönemine ilişkin güvence sağlamak hedefi ile; Sosyal Sigortalar Kurumu, TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve özel banka sandıkları oluşturulmuştur.

Sosyal Sigortalar Kurumu : Özel ve kamu sektöründe bir işverene bağlı olarak çalışanaları kapsamaktadır.

TC Emekli Sandığı : Kamu kesiminde daimi kadroda çalışanları kapsamına almaktadır.

Devamını Oku